2. 3. 2009

Nový ředitel Moravské zemské knihovny uveden do funkce

Dne 2.3.2009 uvedl 1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš do funkce nového ředitele Moravské zemské knihovny Mgr. Tomáše Gece.

Mgr. Tomáš Gec je absolventem Masarykovy univerzity v oboru Vědecké informace a knihovnictví a v oblasti knihovnictví se pohybuje již 17 let, postupně jako knihovník a systémový knihovník v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, ředitel Krajské knihovny Vysočiny, odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a naposledy jako vedoucí Studijního a informačního střediska - Univerzitní knihovny Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Profesně je orientován na nasazení a využití moderních informačních technologií v knihovnictví. V této oblasti působí jako člen grantových komisí (v podprogramu č. 2 Výzkumného programu MK ČR - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů a v programu MK ČR VISK3 - Informační centra veřejných knihoven), odborných sekcí (sekce Sdružení knihoven
pro oblast IT) a organizátor či spoluorganizátor odborných seminářů a sekcí na knihovnických konferencích, zaměřených na on-line služby knihoven a digitalizaci). Jeho další odbornou orientaci představuje architektura knihoven. Mezi jeho priority po nástupu do funkce patří kromě zlepšení nabídky služeb v místě i on-line a větší otevřenosti knihovny směrem k veřejnosti také projekt digitalizace veškeré naší tištěné produkce, připravovaný ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

Moravská zemská knihovna v Brně, která v loňském roce oslavila 200 výročí svého vzniku, je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je veřejně přístupnou univerzální vědeckou knihovnou a plní funkci krajské knihovny na území Jihomoravského kraje. Od roku 2001 sídlí
Moravská zemská knihovna v nové budově reflektující potřeby moderní vědecké knihovny. V současné době je MZK druhou největší knihovnou v České republice. Její knihovní fond dosáhl počtu 3 918 000 knihovních jednotek s ročním přírůstkem téměř 44 000 jednotek, přičemž hlavním zdrojem doplňovaného knihovního fondu jsou povinné výtisky české tištěné produkce. I díky tomu sbírky MZK obsahují i unikátní dokumenty, které nejsou součástí fondů jiných knihoven. Moravská zemská knihovna byla a je také řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha
výzkumných a rozvojových projektů, především v oblasti ochrany a zpřístupnění knihovních fondů.

Žádné komentáře: